Nowatorskie rozwiązania w nowoczesnej armaturze

09.06.2011

Jakie nowatorskie rozwiązania uwzględnia się w nowoczesnej armaturze, w tym armaturze z siłownikami i ustawnikami?

W ostatnich latach wzrasta znaczenie wykonań niekatalogowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta i potrzeb technologicznych obiektu. Na szczególne podkreślenie zasługują rozwiązania techniczne eliminujące lub ograniczające zjawiska szkodliwe, związane z przepływem, takie jak kawitacja, flashing (odparowanie), hałas, erozja, przepływ dławiony.

Czynniki te oddziałują negatywnie na środowisko, obniżają własności regulacyjne zaworu, jak również wpływają destrukcyjnie na trwałość wyrobu. Problemy te diagnozujemy po szczegółowej analizie warunków przepływu i rozwiązujemy za pomocą odpowiednich sprawdzonych rozwiązań technicznych, doboru właściwych materiałów i technik zwiększania ich wytrzymałości i odporności na zużycie.

W jaki sposób tradycyjną armaturę przemysłową można zastąpić armaturą z siłownikami i ustawnikami?
Każda armatura ulega naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji. Jeżeli to zużycie jest zbyt szybkie, wiąże się ze szkodliwymi zjawiskami, jak hałas, drgania, nieszczelności, niewłaściwa regulacja. To jest wskazówka, że stosowana armatura nie spełnia wymagań procesu technologicznego i oczekiwań użytkownika. Potrafimy zaprojektować i wykonać zawór przystosowany do pracy w nawet najtrudniejszych warunkach. Aby to zrobić, od klienta potrzebujemy określenia szczegółowych warunków pracy zaworu w różnych warunkach przepływu i określenia objawów i zastrzeżeń do dotychczasowej pracy.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy doborze armatury?
Typowe błędy popełniane przez użytkowników:
• błędne określenie wydajności przepływowej zaworu,
• błędne określenie ciśnień przed i za zaworem w pozycjach pracy i pozycji zamkniętej,
• błędny dobór materiału korpusu oraz jego ciśnienia nominalnego uwzględniającego maksymalne ciśnienie oraz temperaturę medium,
• błędny dobór uszczelnień zaworu z uwzględnieniem typu medium roboczego, jego temperatury i ciśnienia,
• brak uwzględnienia występowania: kawitacji, flashingu, przepływu zdławionego oraz hałasu przy doborze typu zaworu,
• błędny dobór wymaganych sił dyspozycyjnych przy doborze napędu.

Wymienionych zostało tylko kilka najczęstszych błędów. Jako producent sugerujemy, aby użytkownik przez zakupem zaworu regulacyjnego zawsze konsultował się z przedstawicielem producenta.

Doradcy techniczni w naszej spółce, jeżeli jest to konieczne, są w stanie przyjechać do klienta i tam doradzić najodpowiedniejsze rozwiązanie, a także przeprowadzić szkolenie z doboru zaworów regulacyjnych.

Hałas w zaworach
Przepływ czynnika przez zawór w zależności od rodzaju i parametrów medium może powodować zjawiska oddziałujące negatywnie na środowisko, jak również wpływające destrukcyjnie na trwałość wyrobu.

Czynniki ryzyka powinny być szczegółowo zdiagnozowane w celu wykorzystania do działań zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania ich negatywnego wpływu.
Do zjawisk szkodliwych związanych z przepływem należy zaliczyć następujące czynniki:
• hałas,
• kawitacja,
• odparowanie (flashing),
• przepływ dławiony.

Hałas jest zjawiskiem nieodłącznie związanym z przepływem czynnika przez zawór. Negatywny wpływ hałasu wynika z jego szkodliwego oddziaływania na zdrowie oraz środowisko pracy człowieka. Hałas jest również odzwierciedleniem procesów zachodzących wewnątrz zaworu, z reguły obniżających trwałość urządzenia, do awaryjnego uszkodzenia włącznie. Poziom dźwięku mierzymy w jednostkach [dBA], w odległości 1 m od powierzchni rurociągu i osi zaworu w kierunku wylotu czynnika. Ucho ludzkie jest najbardziej czułe na dźwięk o częstotliwości 3000÷4000 Hz. Dopuszczalny poziom hałasu w miejscu pracy zależy od czasu narażenia. Dla pracy ciągłej przyjmuje się poziom 85 dBA, przy krótkich narażeniach, np. 15 minut na dobę – do 115 dBA. Różnica poziomu dźwięku o 3 dBA oznacza podwojenie głośności. I tak np. dwa urządzenia generujące hałas o poziomie 82 dBA są równorzędne ze źródłem o poziomie 85 dBA. Poziom dźwięku zmniejsza się o 3 dBA przy każdym podwojeniu odległości od rurociągu. Hałas w pracy zaworów może mieć następujące źródła:
• hałas mechaniczny,
• hałas aerodynamiczny,
• hałas hydrodynamiczny.

Przyczyną hałasu mechanicznego mogą być drgania mechaniczne elementów wewnętrznych zaworu, zjawisko rezonansu, złe prowadzenie części ruchowych, nadmierne luzy.
Jednym ze sposobów eliminacji tego zjawiska jest zastosowanie konstrukcji klatkowych i dobór odpowiednich luzów uwzględniających warunki pracy zaworu.
 

Opracowanie ukazało się w piśmie branżowym pt: "Utrzymanie Ruchu ".