Referencje

POLNA szybko reaguje na nasze wymagania i sprawnie realizuje dostawy. Polecamy firmę POLNA jako kompetentnego i rzetelnego producenta.

ELMET-RZESZÓW

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Badania i rozwój

Prowadzone w sposób ciągły prace rozwojowe pozwalają systematycznie rozszerzać ofertę naszych wyrobów, modernizować produkty już istniejące, zapewniać ich wysoką jakość, poziom techniczny, trwałość i niezawodność przy równoczesnej racjonalizacji kosztów ich wytwarzania a także dostosowywać je do specyficznych potrzeb użytkowników.

  

Kierunki realizowanej przez nas działalności rozwojowej, na które kładziemy szczególny nacisk to:

  • projektowanie, w oparciu o indywidualne wymagania Klienta, armatury z przeznaczeniem na trudne warunki pracy wynikające z ciśnienia, temperatury, prędkości przepływu, specyficznych właściwości mediów oraz do pracy w środowisku agresywnym lub niebezpiecznym - przykłady realizowanych projektów w tym zakresie prezentujemy w aktualnym katalogu wyrobów w rozdziale "Informacje techniczne".
  • doskonalenie konstrukcji i technologii wytwarzania standardowych wyrobów katalogowych i rozszerzanie ich asortymentu we wszystkich grupach naszych produktów - np. zmodernizowane destylatory, filtry siatkowe, rozszerzony asortyment siłowników pneumatycznych
  • unowocześnianie i sukcesywna wymiana infrastruktury stanowiącej wyposażenie procesów produkcji i badań - zakupy i uruchomienie w ostatnich latach nowych obrabiarek, m.in. centrów obróbkowych, tokarek sterowanych numerycznie, oczyszczarki strumieniowo - ściernej, zakup nowego spektrometru, modernizacja maszyny pomiarowej , liczne modernizacje i rekonstrukcje użytkowanych a uznanych za nadal przydatne maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz stanowisk badawczo - odbiorczych
  • usprawnianie przebiegu procesów i związanych z nimi przepływów materiałowych i informacyjnych w celu eliminacji lub ograniczeń do niezbędnego minimum tych elementów, które nie dodają wartości do wyrobu - w efekcie: dokonywanie optymalnego rozmieszczenia stanowisk pracy, uporządkowanie i zmiana ich organizacji, likwidowanie objawów marnotrawstwa.

Dla nowo uruchamianych lub modernizowanych typów wyrobów badania prowadzone są zarówno na etapie prac badawczo - rozwojowych (modele, prototypy) jak i wdrożeniowych (badanie serii próbnych, informacyjnych). Badania prowadzone są na własnych stanowiskach badawczo - odbiorczych lub, w miarę potrzeb, w zewnętrznych jednostkach badawczych.

Dodatkowo, gdy jest to zasadne , badania walidacyjne prowadzi się po dokonaniu uprzednich uzgodnień bezpośrednio na obiekcie u użytkownika w warunkach eksploatacyjnych. Wyroby będące przedmiotem produkcji poddawane są okresowo badaniom pełnym. Wszystkie wytwarzane wyroby podlegają końcowej kontroli i badaniom zgodnie z wymaganiami odnoszących się do nich norm a gdy ma to zastosowanie również z wymaganiami bezpośrednio wynikającymi z stosownych przepisów technicznych i dyrektyw UE.

Wiele badań spośród wymaganych dla armatury przemysłowej i ciepłowniczej prowadzimy na skomputeryzowanych stanowiskach zapewniających zobiektywizowaną (niezależną od osoby obsługującej) ocenę wyników prób.