Dofinansowania

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które Spółka realizuje lub zrealizowała a dotyczą one uzyskania dofinansowania.

 

 

 

Postępowanie ofertowe:

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia:
„Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych”

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia.docx

 

Cel zamówienia.

Celem zamówienia jest zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych jako elementu korelacji rzeczywistych uzyskanych z pomiarów z symulacjami analiz przepływowych uzyskanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Przedmiot zamówienia.

Moduł pomiarowo-testowy do badań przepływowych zaworów.

Moduł pomiarowo-testowy jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru masowego przepływu medium płynącego (regulowanego) przez badany zawór. Pomiaru przepływu masowego dokonuje się przy zadanej różnicy ciśnień (spadku ciśnienia). Jednym z parametrów wpływających na jakość pomiarów jest brak pulsacji przy zasilaniu badanego zaworu, dlatego też bezpośrednie zasilanie poprzez pompy lub sprężarki jest niedopuszczalne. Badany zawór musi być zasilany przez wcześniej zgromadzone medium w zbiornikach.

Postepowanie ofertowe - zakup modułu pomiarowo tstowego do badań przepływowych zaworów.

Załącznik nr 1 - moduł pomiarowo-testowy - opis techniczny

 

1. Postępowania przetargowe

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia:
„Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych”

/sites/default/files/informacja_w_sprawie_rozstrzygniecia_postepowania_o_udzielenie_zamowieni..._0.docx

Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych:

http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zakup-modulu-pomiarowo-testowego-do-badan-przeplywowych-zaworow-regulacyjnych.html

Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem podstawowym:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zakup-dwoch-serwerow-z-oprogramowani...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup czterech stanowisk komputerowych:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup oprogramowania PDM_PLN_FEM_CFD
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia....
Zakup licencji na oprogramowanie specjalistyczne do obliczeń numerycznych.
Opis przedmiotu zamówienia zakup licencji na oprogramowanie specjalistycznego - pobierz
Wymagania techniczne dotyczące języka wysokiego poziomu do obliczeń - pobierz/
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia-postepowania-o-udzielenie-zamowienie-zakup-licencji -pobierz
Postepowanie ofertowe
Postępowanie ofertowe - zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów -pobierz
Załacznik nr 1 - moduł pomiarowo-testowy opis techniczny v7.1 - pobierz

 

 

 

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-585/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.

 

Całkowita wartość projektu: 1.230.000,00 PLN.  

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 425.000,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa: 75.000,00 PLN

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-558/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.

Zakup stanowiska badawczo-odbiorczego do badania zaworów regulacyjnych i odcinających umożliwi wprowadzenie (wdrożenie ) dwóch nowych produktów/usług

1. badania zaworów o zakresie średnic nominalnych do wielkości DN 600 włącznie oraz
2. uzyskiwanie zakresu ciśnień testowych do 1200 bar w próbie hydraulicznej, pozwalającego na prowadzenie prób ciśnieniowych zaworów o ciśnieniach nominalnych  co najmniej  do wartości PN 630.