Informacje ogólne

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu kontynuują tradycję firmy działającej nieprzerwanie od 1923 roku.
Od lat sześćdziesiątych XX wieku program produkcyjny zakładu obejmuje cztery grupy wyrobów:

 • automatyka przemysłowa,
 • automatyka ciepłownicza,
 • urządzenia i układy centralnego smarowania,
 • aparatura laboratoryjna: urządzenia do destylacji wody.

Największą grupę asortymentową stanowią wyroby automatyki przemysłowej. Początek tej produkcji wyznacza zakupienie w 1967 roku licencji na zawory regulacyjne i siłowniki pneumatyczne od firmy MASONEILAN – jednego ze światowych liderów w tej branży.
Kolejne lata to prace postlicencyjne mające na celu rozszerzenie wykonań i odmian konstrukcyjnych wyrobów,  jak również własne opracowania wykorzystujące zgromadzone doświadczenia i uwzględniające zmieniające się potrzeby i wymagania rynku.

Prace te doprowadziły do stworzenia bogatej oferty zaworów i napędów pneumatycznych przedstawionych w katalogu firmy. Oferta ta obejmuje zawory w zakresie wymiarów DN15 …300, ciśnień nominalnych PN6 …400, współczynników przepływu Kvs 0,01 …6300 z odlewanymi korpusami w różnych wykonaniach materiałowych:

 • zawory grzybkowe, przelotowe, jednogniazdowe, z liniowym przemieszczeniem grzyba:
  Typ Z, Z1A, Z1B, Z2,
 • zawory grzybkowe, przelotowe, dwugniazdowe, z liniowym przemieszczeniem grzyba:
  Typ Z10,
 • zawory grzybkowe, przelotowe, jednogniazdowe, z grzybem obrotowym:
  Typ Z33,
 • zawory grzybkowe, trójdrogowe, z liniowym przemieszczeniem grzyba:
  Typ Z3,
 • przepustnice regulacyjne, szczelne:
  Typ PRS,
 • siłowniki pneumatyczne membranowe - wielosprężynowe:
  Typ P/R, P1/R1, P5/R5.

W ostatnich kilkunastu latach wzrasta znaczenie wykonań niekatalogowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta i potrzeb technologicznych obiektu. W chwili obecnej ich udział w wolumenie wyrobów automatyki przemysłowej przekracza 30%, stąd celowość ich bardziej szczegółowego przedstawienia.

1. Zawory wykonywane z elementów kutych.

Wykorzystanie odkuwek na elementy ciśnieniowe zaworów umożliwia,  przez odpowiedni dobór materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,  zastosowanie wyrobu do pracy przy najwyższych obciążeniach w zakresie ciśnień, temperatur i korozyjności środowiska.
W zależności od potrzeb wykonywane są zawory o różnym rozwiązaniu konstrukcyjnym: kątowe, przelotowe, przelotowe-kątowe (konstrukcja „”, o przyłączach równoległych, niewspółosiowych), trójdrogowe.
Oferujemy całą gamę przyłączy do rurociągu: kołnierzowe (wg norm EN i ANSI), do spawania BW, bezpośrednie do korpusu, bezkołnierzowe i inne.
Materiał korpusu dobierany jest w zależności od ciśnienia roboczego w maksymalnej temperaturze roboczej. Najczęściej stosowane materiały to:

 • S355J2G3 (1.0570),
 • 13CrMo4-5 (1.7335),
 • 14MoV6-3 (1.7715),
 • X10CrMoVNb9-1 (1.4903) i inne.

2. Eliminowanie lub ograniczanie zjawisk szkodliwych związanych z przepływem.

Przepływ czynnika przez zawór w zależności od rodzaju i parametrów medium może powodować zjawiska takie jak hałas, kawitacja, odparowanie (flashing), przepływ dławiony, erozja,  oddziałujące negatywnie na środowisko, obniżające własności regulacyjne zaworu,  jak również wpływające destrukcyjnie na trwałość wyrobu.
Czynniki te powinny być szczegółowo zdiagnozowane w celu wykorzystania ich do działań zapobiegawczych. Działania te polegają głównie na ograniczeniu prędkości przepływu czynnika oraz podziale całkowitego spadku ciśnienia na zaworze na kilka stopni w których spadki ciśnienia nie przekraczają wartości krytycznych.
Powszechnie stosowane są elementy wielootworowe (grzyby, klatki, płyty), których rola polega przede wszystkim na ograniczeniu poziomu hałasu. Podział ciśnienia uzyskuje się za pomocą  struktur dławiących wewnątrz zaworu takich jak grzyby wielostopniowe, klatki i płyty dławiące.
Zmniejszenie prędkości przepływu uzyskuje się przez podział spadku ciśnienia na zaworze i/lub zastosowanie powiększonej średnicy wypływu w korpusie zaworu lub elementów rozszerzających (dyfuzorow).
Ważną rolę odgrywa właściwy dobór materiałów i sposobów zwiększania twardości  elementów wewnętrznych zaworu. Powszechnie stosujemy utwardzanie powierzchni za pomocą stellitowania, azotowania plazmowego lub dyfuzyjnego, ulepszanie cieplne, powłoki ochronne.
Wszystkie te czynniki spełnią swoją rolę jedynie w przypadku znajomości warunków pracy, właściwej konstrukcji zaworów i wykorzystaniu doświadczeń z wieloletniej ich aplikacji.
Opinie użytkowników naszych wyrobów dowodzą, że potrafimy projektować i produkować zawory spełniające całkowicie nawet bardzo wysokie wymagania.

3. Zawory do pracy w środowisku agresywnym lub niebezpiecznym.

Produkujemy zawory przygotowane do pracy w mediach niebezpiecznych jak tlen, wodór, gaz ziemny, gazy kwaśne z zawartością H2S oraz w środowisku o zagrożeniu wybuchem.
Przygotowanie polega na dokładnym oczyszczeniu powierzchni kontaktujących się z medium środkami mechanicznymi i chemicznymi, zastosowaniu zgodnych z przepisami materiałów oraz sposobów wytwarzania i kontroli.
Wyroby do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem wykonywane są zgodnie z dyrektywą ATEX.

4. Wykonania przystosowane do specyfiki poszczególnych gałęzi przemysłu.

Każda gałąź przemysłu ma własną specyfikę, która musi być uwzględniona  na etapie projektowania, wytwarzania i kontroli wyrobów automatyki przemysłowej.
Dla wykonań do zastosowań  w energetyce należy brać pod uwagę  możliwość wystąpienia wysokiej temperatury i ciśnienia, szoków termicznych, przepływów dławionych, nadmiernego hałasu.
Mamy sprawdzone aplikacje wyrobów do różnych zastosowań w energetyce jak:

 • zawory zasilające kotłów, spełniające równocześnie funkcję zaworów rozruchowych,
 • stacje redukcyjno-schładzające ze zintegrowanym wtryskiem w zaworze redukcyjnym,
 • elementy stacji redukcyjno-schładzających: zawory redukcyjne pary, schładzacze, zawory wtryskowe.

Zawory redukcyjne przelotowe i kątowe, z grzybem odciążonym, eliminujące przepływ dławiony, z dużym zakresem regulacji przepływu.
Schładzacze tłoczkowe, pierścieniowe, lancowe, z atomizacją parową.
Zawory wtryskowe w wykonaniu antykawitacyjnym.

 • zawory minimalnego przepływu stosowane jako zawory obejściowe pomp.
 • zawory podpiętrzające do kondensatu,
 • zawory trójdrogowe do zastosowań w energetyce.

Dla wykonań przeznaczonych dla gazownictwa i petrochemii ważne znaczenie odgrywa odporność chemiczna, odporność na wysokie ciśnienia, prędkości przepływu i duże zmiany temperatury, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy.
Do przykładowych aplikacji należy zaliczyć:

 • zawory redukcyjne dla dużych zmian wartości przepływu,
 • zawory eliminujące przepływ dławiony, ograniczające hałas,
 • zawory pracujące w środowisku niskich temperatur (np. Syberia),
 • zawory do wody złożowej,
 • wysokociśnieniowe zawory do gazu ziemnego,
 • zawory do zastosowań w kriogenice,
 • zawory antykawitacyjne i odporne na erozję (flashing), dla kopalni gazu, tłoczni i zakładów dystrybucji gazu.

5. Zawory spełniające wymagania  przepisów kotłowych.

Podstawowe wykonania zaworów dotyczą wykonania wg wymagań dyrektywy ciśnieniowej
93/27/WE  z przeznaczeniem do mocowania na rurociągach.
Możliwe są wykonania zaworów z przeznaczeniem do zbiorników, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12952-3: 2004, „Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze. Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych”.

6. Zawory spełniające indywidualne wymagania klienta.

Posiadamy możliwości projektowe i produkcyjne pozwalające na wykonywanie zaworów przystosowanych do konkretnych zastosowań. Warunkiem jest dokładne sprecyzowanie wymagań. Za pomocą profesjonalnego programu komputerowego CONVAL określamy zjawiska występujące w poszczególnych punktach pracy zaworu. Te informacje oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na zaprojektowanie zaworów  spełniających wymagania odbiorcy. Z przykładowych aplikacji obrazujących różnorodność wykonań  można wymienić:

 • zawory do instalacji pod ziemią, z odpowiednim rozwiązaniem napędu zaworu,
 • wysokociśnieniowe zawory dla przemysłu spożywczego, regulacyjne i odcinające,
 • szeroką gamę zaworów przystosowanych do pracy w warunkach zagrożenia kawitacją.

Konstrukcje zaworów uwzględniają wymagania w zakresie zmian wartości przepływu (regulacyjności), oraz spadków ciśnienia na zaworze przy zmianie otwarcia zaworu. Ze względu na niepowtarzalność tych warunków każdy zawór może mieć konstrukcję różniącą się w szczegółach rozwiązania technicznego.

Materiały do pobrania: