Udział w MT Automaticon 2011

 

Przemyśl, dnia 1.02.2011r.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2012 - Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na Międzynarodowych targach Automaticon 2011 w Warszawie, Polska w dniach 5 - 8 kwietnia 2011r, jako Wystawca, zapraszamy do składania ofert na podany poniżej zakres:

Kategoria: akcja ofertowa
Ogłaszający: Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.
Opis przedmiotu: w załączniku do poniższego ogłoszenia

Kompletność oferty: dopuszczamy oferty cząstkowe
Osoba kontaktowa: Marcin Rykała, e-mail: m.rykala@polna.com.pl, telefon: 16-678-66-01 wew 248.
Termin składania ofert: 28.02.2011
Termin wykonania poniższych usług: 3 kwietnia 2011r. lub inny umożliwiający należyte wykonanie usługi w celu realizacji jej podczas uczestnictwa w targach Automaticon 2011.
Termin ważności oferty: 3 kwietnia 2011r.
Kryteria oceny: 100% cena
Kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia: za niewykonanie zgodnie z ofertą usługi lub produktu będziemy naliczali kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Załączniki:  Szczegółowy wykaz przedmiotów/usług dot. akcji ofertowej.